இதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா???

சரியான புரிதல் இருக்கிறதா 4 நமக்கு சரியான புரிதல் இருக்கிறதா? என்றாவது நான் சரியான புரிதலில் இருக்கிறேனா என்று எனக்குள் கேட்டதுண்டா? 2020/07/25 சரியான புரிதல் இருக்கிறதா 4 பாகம் 4 விழிப்புணர்வு எனக்கு உண்டா?  என்றாவது இது பற்றி எனக்குள்…

Continue Readingஇதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா???

இதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா???

சரியான புரிதல் இருக்கிறதா 3....         18 7 2020 நமக்கு சரியான புரிதல் இருக்கிறதா? என்றாவது நான் சரியான புரிதலில் இருக்கிறேனா என்று எனக்குள் கேட்டதுண்டா? சரியான புரிதல் இருக்கிறதா 3 பார்த்தது ஒரே விஷயம், புரிந்தது…

Continue Readingஇதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா???

இதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா???

சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா 2..... நமக்கு சரியான புரிதல் இருக்கிறதா? சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா 2...... என்றாவது நான் சரியான புரிதலில் இருக்கிறேனா என்று எனக்குள் கேட்டதுண்டா? பாகம் 1 கோவிட் 19 கற்பித்த பாடம் சரியான புரிதல் இருந்திருந்தால், நமது சமுதாயத்தினர் சஷ்டி…

Continue Readingஇதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா???

இதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா???

நான் என்று சொல்லப்படும் எனது ஆத்மா ஆரோக்யமாக இருக்கிறதா அல்லது நோய்வாய் பட்டுள்ளதா?  5 7 2020 ஆணவத்தை அளப்பது எப்படி? "நான்" என்பது ஆத்மா என்று உணர்ந்தவர்கள், ஆத்மாவிற்கு இந்த பிறவியில் வழி நடத்த, இந்த வாகனமாகிய உடலை எடுத்திருக்கிறது…

Continue Readingஇதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா???
Read more about the article இதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா 1?
நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா 1

இதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா 1?

நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா 1?...... இதை பற்றி நாம் சிந்தித்தது உண்டா? இதில் ஏதும் அவசியமான தகவல் அல்லது வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாடம் இருக்கிறதா? 1.7.2020....இதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா 1? சின்ன கௌண்டர் இனி தேவைப்படுவாரா? இன்னும் நாம்…

Continue Readingஇதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டா 1?