Read more about the article இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 4: தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்
தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 4: தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்

தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்....தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்.....சரியும் & தவறும் 4...சரியும் & தவறும் 4சரியும் & தவறும் 4 ஒரு 70 வயது மனிதனுக்கு ஆசா பாசம் இருக்கிறது என்று சித்தரிக்கும் ஒரு சினிமா.in the first place..சமுதாயம் எப்படி இயங்குகிறது?…

Continue Readingஇவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 4: தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்
Read more about the article இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 3: சரிகளும் தவறுகளும் எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது?
சரியும் & தவறும்

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 3: சரிகளும் தவறுகளும் எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது?

 சரியும் & தவறும் 3...சரியும் & தவறும் 3...சரியும் & தவறும் 3... in the first place சரிகளும் தவறுகளும் எப்படி உருவாகிறது? எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது? எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது? இதை பற்றித்தான் ஆராய்கிறேன். furthermore... Thus...additionally... of course..likewise..as well…

Continue Readingஇவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 3: சரிகளும் தவறுகளும் எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது?