ஸ்ரீ செல்வா விநாயகருக்காக வந்தவரே இறுதி வரை சேவை செய்ய இயலும்; எனது தந்தையின் வேண்டுதல், இன்றும் இயங்கும் அவரின் புனிததன்மை வாய்ந்த நோக்கம்: “உனக்கு ஒரு இருப்பிடம் கட்டித்தருகிறேன்”

எனது தந்தையின் வேண்டுதல், இன்றும் இயங்கும் அவரின் புனிததன்மை வாய்ந்த நோக்கம்: “உனக்கு ஒரு இருப்பிடம் கட்டித்தருகிறேன்”   கீழ்கண்ட புகைப்படத்தில் பாலாலயத்தில் பங்கெடுத்த நபர்களில் இன்னும் எத்தனை பேர் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகருக்கு சேவை செய்து வருகின்றனர்?     https://www.facebook.com/100001341944984/videos/2511788248875882/ https://www.facebook.com/100001341944984/videos/2511788372209203/ https://www.facebook.com/100001341944984/videos/2511788438875863/ https://www.facebook.com/100001341944984/videos/2511211582266882/ https://www.facebook.com/100001341944984/videos/2511212938933413/ https://www.facebook.com/100001341944984/videos/2511213532266687/


November 2, 2020 0