Read more about the article இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 4: தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்
தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 4: தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்

தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்....தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்.....சரியும் & தவறும் 4...சரியும் & தவறும் 4சரியும் & தவறும் 4 ஒரு 70 வயது மனிதனுக்கு ஆசா பாசம் இருக்கிறது என்று சித்தரிக்கும் ஒரு சினிமா.in the first place..சமுதாயம் எப்படி இயங்குகிறது?…

Continue Readingஇவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 4: தெளிவில்லாமையிலிருந்து தெளிவான சட்டங்கள்
Read more about the article இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 3: சரிகளும் தவறுகளும் எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது?
சரியும் & தவறும்

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 3: சரிகளும் தவறுகளும் எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது?

 சரியும் & தவறும் 3...சரியும் & தவறும் 3...சரியும் & தவறும் 3... in the first place சரிகளும் தவறுகளும் எப்படி உருவாகிறது? எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது? எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது? இதை பற்றித்தான் ஆராய்கிறேன். furthermore... Thus...additionally... of course..likewise..as well…

Continue Readingஇவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 3: சரிகளும் தவறுகளும் எப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது?
Read more about the article இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 2: உணவு உண்ணும் பழக்கம் & பரிணாம மாற்றங்கள்
29 3 2022 அன்னதானம்

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 2: உணவு உண்ணும் பழக்கம் & பரிணாம மாற்றங்கள்

சரியும் & தவறும் 2...சரியும் & தவறும் 2...சரியும் & தவறும் 2 உணவு உண்ணும் பழக்கம்.... Read together with.. முன் பகுதியை படிக்க கீழே கிளிக் செய்க: இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 1: பரிணாம…

Continue Readingஇவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 2: உணவு உண்ணும் பழக்கம் & பரிணாம மாற்றங்கள்

இவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 1: பரிணாம வளர்ச்சி

சரியும் & தவறும் 1..... சரியும் & தவறும் 1.....சரியும் & தவறும் 1... சரியும் தவறும் பரிணாம வளர்ச்சி என்றால் என்ன? அதாவது சரியும் தவறும் என்று தீர்மானிக்கும் முன் இந்த தீர்மானிக்கும் முறையில் எத்தனை பரிணாம வளர்ச்சி? உலக…

Continue Readingஇவர் சரி, தவறு, என்ற தீர்மானிப்புக்கு மேலே 1: பரிணாம வளர்ச்சி