ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர்- மேல மருங்கூர் என்ற குக்கிராமத்தில் அருள் பாலித்துக்கொண்டு இருக்கும் – ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கேட்டதை கொடுத்தாரா, கொடுப்பவரா?

ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர்- மேல மருங்கூர் என்ற குக்கிராமத்தில் அருள் பாலித்துக்கொண்டு இருக்கும் – ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கேட்டதை கொடுத்தாரா, கொடுப்பவரா? உண்மைக்கதை – PART 4 ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கண்டிப்பாக கொடுப்பார். இதில் என்ன சந்தேகம்? அப்பாவுக்கு அவர் நினைத்ததை விட நிறைய கொடுத்தார். 1984 க்கு பிறகு எனது கணக்கில் லாப ஈவாக வரவு வைத்த தொகை நானும் நினைத்து பார்க்க,  முடியாத தொகை. ஒவ்வொருவரும் உலகத்தை மாற்ற நினைக்கிறார்களேயொழிய தம்மை…
Read more


November 28, 2020 0