தெய்வத்திரு மு. கி. பாலுசாமி செட்டியார் அவர்கள் ஸ்ரீ செல்வா விநாயகர் கோவில் கட்டிய உண்மை கதை

SSV உண்மைக்கதை 7: ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் அருள் பாலித்துக்கொண்டு இருக்கும் – கேட்டதை கொடுத்தாரா, கொடுப்பவரா?

SSV உண்மைக்கதை vii Nov 28, 2020 ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர்- மேல மருங்கூர் என்ற குக்கிராமத்தில் அருள் பாலித்துக்கொண்டு இருக்கும் – ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கேட்டதை கொடுத்தாரா, கொடுப்பவரா? SSV உண்மைக்கதை vii ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கண்டிப்பாக…

Continue ReadingSSV உண்மைக்கதை 7: ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் அருள் பாலித்துக்கொண்டு இருக்கும் – கேட்டதை கொடுத்தாரா, கொடுப்பவரா?