பயமே ஆட்சி புரிகின்றதா?

பயமே ஆட்சி புரிகின்றதா? மேடான் என்ற இந்தோனேஷியா பகுதியில் உள்ள ஒரு இடத்தின் சரித்திர புகழ் அந்த நாட்டு மன்னன் சுமார் 60 மனைவி வைத்திருந்தார். எந்த மனைவியுடன் இரவை கழிக்க முடிவு மன்னன் செய்தால், ஒரு இசை அமைப்பாளர் இசை அமைப்பார். மன்னன் மனைவியுடன் அன்றய இரவை கழிப்பார். கீழே க்ளிக் செய்தால் 60 மனைவியர்களுடன் வாழ்ந்த அரண்மனையை, பார்க்கலாம். https://www.facebook.com/photo/?fbid=623985377656188&set=a.623983880989671   https://www.facebook.com/photo/?fbid=623985957656130&set=a.623983880989671   பயமே ஆட்சி புரிகின்றதா? அத்தனை மனைவியும் உயிர் வாழ…
Read more


October 16, 2020 0