பயமே ஆட்சி புரிகின்றதா?

சுமார் 60 மனைவி வைத்திருந்தார்- பயமே! 2020/10/16 பயமே ஆட்சி புரிகின்றதா?? மேடான் என்ற இந்தோனேஷியா பகுதியில் உள்ள ஒரு இடத்தின் சரித்திர புகழ் அந்த நாட்டு மன்னன் சுமார் 60 மனைவி வைத்திருந்தார். எந்த மனைவியுடன் இரவை கழிக்க முடிவு…

Continue Readingபயமே ஆட்சி புரிகின்றதா?