You are currently viewing Think & Grow Rich Malaysian Thamila-திங்க் & குரோ ரிச் மலேசிய தமிழா 2
Think & Grow Rich தமிழா

Think & Grow Rich Malaysian Thamila-திங்க் & குரோ ரிச் மலேசிய தமிழா 2

Think & Grow Rich Malaysian Thamilaதிங்க் & குரோ ரிச் மலேசிய தமிழா-ஒரு அழைப்பு -2

Think & Grow Rich தமிழா 2..இதில் நான் முயன்று எழுதவில்லை. எல்லாம் AI எனப்படும், செயற்கை நுண்ணறிவில் உருவாக்கியது.

<yoastmark class=

நமது இந்திய சமுதாயத்தில், டத்தோ மற்றும் செல்வந்தர்கள் இருக்கலாம். ஆனால் நிறைய இருப்பது, ஏழ்மை மக்கள், மற்றும் கீழ்நிலையில் வாழ்பவர்களே.

இந்த ஆசிரியர் மற்றும் நவீன இன்று வாழும் இன்றய ஆசிரியர்கள் சுயமாக முன்னேற விரும்பும் மக்களுக்கு சொல்வது:

“நாம் ஆழமாக நம்பும் விதைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையே நமது வாழ்வை நிர்னயிக்கிறது”

“நான் திருடுவது சரி” “நான் ஏழை யாக வாழ்வது சரி” “நான் கஞ்சா போன்ற போதை பொருள் பயன்படுத்துவது, கடத்துவது சரி” “கற்பழிப்பது, குழந்தையை, மனைவியை, பலஹீனமானவர்களை துஷ்பிரயோகம் செய்வது சரி”

இது போன்ற ஆழ்ந்த நம்பிக்கையில் அவர்களாக வாழ்வை மாற்ற ஆசை பட்டால் ஒழிய, இந்த ஆசிரியர்களால் எந்த பலனும் வராது.

வாழ்வில் அதிருப்தி அடைந்து, சிறப்பான வாழ்வை வாழ ஒருவர் திடகாத்திரமாக தீர்மானம் செய்து விட்டால், முன்னேற நிறைய வழிகள் வரும்.

நமது மன எண்ணங்களை சற்று ரிப்பேர் செய்ய வேண்டும். அவ்வளவுதான்.  ளிமை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் முடியும்.

What are the chapter titles of Napoleon Hill’s “Keys to Success” book?

ChatGPT

“Napoleon Hill’s Keys to Success” is a self-help book by Napoleon Hill that offers principles and guidelines for achieving success in various aspects of life. The book is divided into 17 chapters, each focusing on a different key to success. Here are the chapter titles:

 1. Definiteness of Purpose

 2. Mastermind Alliance

 3. Going the Extra Mile

 4. Applied Faith

 5. A Pleasing Personality

 6. Personal Initiative

 7. Positive Mental Attitude

 8. Enthusiasm

 9. Self-Discipline

 10. Accurate Thinking

 11. Controlled Attention

 12. Teamwork

 13. Adversity and Defeat

 14. Creative Vision

 15. Health

 16. Budgeting Time and Money

 17. Habits

Each chapter thoroughly explores one of these keys to success and provides insights and practical advice on applying them to your life and achieving your goals.

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு

(இது கூகிள் மொழிபெயர்ப்பு செய்தது அவ்வளவு சரியாக இருக்குமா? தெரியவில்லை.)

“நெப்போலியன் ஹில்லின் வெற்றிக்கான திறவுகோல்கள்” என்பது நெப்போலியன் ஹில்லின் சுய உதவி புத்தகமாகும், இது வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களில் வெற்றியை அடைவதற்கான கொள்கைகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்குகிறது. புத்தகம் 17 அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் வெற்றிக்கான வெவ்வேறு திறவுகோலை மையமாகக் கொண்டது. அத்தியாயத்தின் தலைப்புகள் இங்கே:

 1. நோக்கத்தின் உறுதிப்பாடு

 2. மாஸ்டர் மைண்ட் கூட்டணி

 3. கூடுதல் மைல் செல்கிறது

 4. பயன்பாட்டு நம்பிக்கை

 5. ஒரு மகிழ்ச்சியான ஆளுமை

 6. தனிப்பட்ட முன்முயற்சி

 7. நேர்மறை மன அணுகுமுறை

 8. உற்சாகம்

 9. சுய ஒழுக்கம்

 10. துல்லியமான சிந்தனை

 11. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கவனம்

 12. குழுப்பணி

 13. துன்பம் மற்றும் தோல்வி

 14. படைப்பு பார்வை

 15. ஆரோக்கியம்

 16. பட்ஜெட் நேரம் மற்றும் பணம்

 17. பழக்கவழக்கங்கள்

ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் வெற்றிக்கான இந்த விசைகளில் ஒன்றை விரிவாக ஆராய்கிறது மற்றும் அவற்றை உங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துவதற்கும் உங்கள் இலக்குகளை அடைவதற்கும் நுண்ணறிவு மற்றும் நடைமுறை ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது.

What are the summary points in 1st chapter: “Definiteness of Purpose”?

ChatGPT

In the first chapter of “Napoleon Hill’s Keys to Success,” titled “Definiteness of Purpose,” Napoleon Hill emphasizes the importance of having a clear and definite purpose in life as a fundamental key to success. Here are some key summary points from this chapter:

 1. Defining a Clear Purpose:

  Hill stresses that individuals who achieve remarkable success have a clear purpose or goal. Without a clear purpose, people tend to drift aimlessly.

 2. The Power of a Burning Desire:

  He introduces the concept of a “burning desire,” which is an intense, passionate longing for achieving one’s goals. Hill argues that a strong desire is the starting point for success.

 3. Commitment and Persistence:

  A definite purpose leads to unwavering commitment and persistence. When individuals fully commit to their goals, they are more likely to overcome obstacles and setbacks.

 4. Turning Desires into Reality:

  Hill explains that thoughts are powerful, and a well-defined purpose can turn thoughts into reality when combined with a burning desire. He discusses the role of the subconscious mind in manifesting one’s desires.

 5. Definiteness Attracts Opportunities:

  A clear purpose attracts opportunities, people, and resources that are aligned with one’s goals. When you know what you want, you are more likely to recognize and seize opportunities that come your way.

 6. The Importance of a Written Statement:

  Hill recommends writing down your definite purpose and reading it aloud daily. This written statement serves as a constant reminder and helps reinforce your commitment.

 7. Avoiding Drift and Distraction:

  Without a definite purpose, individuals tend to drift through life, easily distracted by the opinions and expectations of others. Hill encourages readers to stay focused on their own goals and desires.

 8. Learning from Successful Individuals:

  Hill shares examples of successful people who achieved their goals through a definite purpose and unwavering determination. He suggests studying the lives of such individuals for inspiration and guidance.

In essence, the book’s first chapter emphasizes the critical role of having a clear and passionate purpose in achieving success. Hill suggests that this sense of purpose is the foundation upon which all other keys to success are built.

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு

(இது கூகிள் மொழிபெயர்ப்பு செய்தது அவ்வளவு சரியாக இருக்குமா? தெரியவில்லை.)

1வது அத்தியாயத்தில் உள்ள சுருக்கப் புள்ளிகள் என்ன: “நோக்கத்தின் உறுதி”?

ChatGPT

“நெப்போலியன் ஹில்லின் வெற்றிக்கான திறவுகோல்கள்” முதல் அத்தியாயத்தில், “நோக்கத்தின் உறுதி” என்ற தலைப்பில், நெப்போலியன் ஹில் வாழ்க்கையில் தெளிவான மற்றும் திட்டவட்டமான நோக்கத்தை வெற்றிக்கான அடிப்படைத் திறவுகோலாகக் கொண்டிருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறார். இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து சில முக்கிய சுருக்கமான புள்ளிகள் இங்கே:

தெளிவான நோக்கத்தை வரையறுத்தல்:

குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை அடையும் நபர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு திட்டவட்டமான, தெளிவான நோக்கம் அல்லது இலக்கைக் கொண்டுள்ளனர் என்பதை ஹில் வலியுறுத்துகிறார். ஒரு தெளிவான நோக்கம் இல்லாமல், மக்கள் இலக்கின்றி நகர்கிறார்கள்.

எரியும் ஆசையின் சக்தி:

“எரியும் ஆசை” என்ற கருத்தை அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார், இது ஒருவரின் இலக்குகளை அடைவதற்கான தீவிரமான, உணர்ச்சிமிக்க ஏக்கமாகும். ஒரு வலுவான ஆசை வெற்றிக்கான தொடக்கப் புள்ளி என்று ஹில் வாதிடுகிறார்.
அர்ப்பணிப்பு மற்றும் விடாமுயற்சி: ஒரு திட்டவட்டமான நோக்கம் அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு மற்றும் விடாமுயற்சிக்கு வழிவகுக்கிறது. தனிநபர்கள் தங்கள் இலக்குகளை முழுமையாக நிறைவேற்றும்போது, அவர்கள் தடைகள் மற்றும் பின்னடைவுகளை கடக்க வாய்ப்புகள் அதிகம்.

ஆசைகளை யதார்த்தமாக மாற்றுதல்:

எண்ணங்கள் சக்திவாய்ந்தவை என்றும், நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட நோக்கம், எரியும் ஆசையுடன் இணைந்தால், எண்ணங்களை நிஜமாக மாற்றும் என்றும் ஹில் விளக்குகிறார். ஒருவரின் ஆசைகளை வெளிப்படுத்துவதில் ஆழ் மனதின் பங்கைப் பற்றி அவர் விவாதிக்கிறார்.

உறுதியானது வாய்ப்புகளை ஈர்க்கிறது:

ஒரு தெளிவான நோக்கம் ஒருவரின் இலக்குகளுடன் இணைந்த வாய்ப்புகள், மக்கள் மற்றும் வளங்களை ஈர்க்கிறது. உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று உங்களுக்குத் தெரிந்தால், உங்கள் வழியில் வரும் வாய்ப்புகளை நீங்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

எழுதப்பட்ட அறிக்கையின் முக்கியத்துவம்:

ஹில் உங்களின் திட்டவட்டமான நோக்கத்தை எழுதி தினமும் அதை சத்தமாக படிக்க பரிந்துரைக்கிறார். இந்த எழுதப்பட்ட அறிக்கை ஒரு நிலையான நினைவூட்டலாக செயல்படுகிறது மற்றும் உங்கள் உறுதிப்பாட்டை வலுப்படுத்த உதவுகிறது.

சறுக்கல் மற்றும் கவனச்சிதறலைத் தவிர்ப்பது:

ஒரு திட்டவட்டமான நோக்கம் இல்லாமல், தனிநபர்கள் மற்றவர்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளால் எளிதில் திசைதிருப்பப்பட்டு, வாழ்க்கையில் நகர்ந்து செல்கிறார்கள். ஹில் வாசகர்கள் தங்கள் சொந்த இலக்குகள் மற்றும் ஆசைகளில் கவனம் செலுத்த ஊக்குவிக்கிறது.

வெற்றிகரமான நபர்களிடமிருந்து கற்றல்:

ஒரு திட்டவட்டமான நோக்கம் மற்றும் அசைக்க முடியாத உறுதியின் மூலம் தங்கள் இலக்குகளை அடைந்த வெற்றிகரமான நபர்களின் உதாரணங்களை ஹில் பகிர்ந்து கொள்கிறார். உத்வேகம் மற்றும் வழிகாட்டுதலுக்காக அத்தகைய நபர்களின் வாழ்க்கையை ஆய்வு செய்ய அவர் பரிந்துரைக்கிறார்.

சாராம்சத்தில், புத்தகத்தின் முதல் அத்தியாயம் வெற்றியை அடைவதில் தெளிவான மற்றும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட நோக்கத்தின் முக்கிய பங்கை வலியுறுத்துகிறது. இந்த நோக்க உணர்வுதான் வெற்றிக்கான மற்ற எல்லா விசைகளும் கட்டமைக்கப்பட்ட அடித்தளம் என்று ஹில் கூறுகிறார்.

Think & Grow Rich Malaysian Thamila-திங்க் & குரோ ரிச் மலேசிய தமிழா 1

இப்படிக்கு

MKP பாண்டுரெங்கன்

எனது முகநூல்

நான் பிறந்த ஊரான மேலமருங்கூர் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் ஆலயத்தின் முகநூல்

இப்படிக்கு,

MKP பாண்டுரெங்கன்